: Narzędzia : : Profiler

Debugger

Rubinius zawiera referencyjny debugger na poziomie kodu źródłowego.

Wywołanie debuggera

Debugger można wywołać z poziomu kodu źródłowego programu wykonując Rubinius::Debugger.start

Biorąc za przykład kod z app.rb

class Toast
 attr_accessor :setting
 def initialize
  require 'rubinius/debugger'
  Rubinius::Debugger.start
  @setting = :brown
 end
end

p Toast.new.setting

Wykonanie powyższego kodu w Rubiniusie spowoduje:

$ rbx app.rb

| Breakpoint: Toast#initialize at app.rb:5 (15)
| 5:   Rubinius::Debugger.start
debug> help
        help: Show information about debugger commands
    b, break, brk: Set a breakpoint at a point in a method
  tb, tbreak, tbrk: Set a temporary breakpoint
      d, delete: Delete a breakpoint
       n, next: Move to the next line or conditional branch
       s, step: Step into next method call or to next line
      ni, nexti: Move to the next bytecode instruction
      f, frame: Make a specific frame in the call stack the current frame
  c, cont, continue: Continue running the target thread
    bt, backtrace: Show the current call stack
       p, eval: Run code in the current context
  dis, disassemble: Show the bytecode for the current method
       i, info: Show information about things
         set: Set a debugger config variable
        show: Display the value of a variable or variables
debug> bt
| Backtrace:
|  0 Toast#initialize at app.rb:5 (15)
|  1 main.__script__ at app.rb:11 (46)
|  2 Rubinius::CodeLoader#load_script(debug) at kernel/delta/codeloader.rb:67 (44)
|  3 Rubinius::CodeLoader.load_script(name) at kernel/delta/codeloader.rb:91 (40)
|  4 Rubinius::Loader#script at kernel/loader.rb:460 (79)
|  5 Rubinius::Loader#main at kernel/loader.rb:571 (64)
|  6 Rubinius::Loader.main at kernel/loader.rb:609 (33)
|  7 Object#__script__ at kernel/loader.rb:621 (60)
debug> n

| Breakpoint: Toast#initialize at app.rb:6 (16)
| 6:   @setting = :brown
debug> n

| Breakpoint: Toast#initialize at app.rb:7 (21)
| 7:   @kind = :rye
debug> p @setting = :light_brown
$d0 = :light_brown
debug> c
:light_brown

Opis wszystkich komend uzyskamy wpisując help w konsoli debuggera.

Wywołanie debuggera z linii poleceń

Debugger można wywołać z linii poleceń. Debugowanie rozpocznie się od pierwszej linii kodu wywoływanego skryptu.

Zakładając poniższy kod w skrypcie bug.rb:

def problem_code
 puts "I have a problem"
 a = 1 + 2
 puts "a math problem" unless a == 4
end

problem_code

Aby zdebugować powyższy kod uruchom Rubiniusa z opcją -Xdebug.

$ rbx -Xdebug bug.rb

| Breakpoint: Rubinius::Loader#debugger at kernel/loader.rb:424 (34)
| 424:     Rubinius::Debugger.start
debug> b Object#problem_code:2
* Unable to find method 'problem_code' in Object
| Would you like to defer this breakpoint to later? [y/n] y
| Defered breakpoint created.
debug> c
| Resolved breakpoint for Object#problem_code
| Set breakpoint 2: bug.rb:2 (+0)

| Breakpoint: Object#problem_code at bug.rb:2 (0)
| 2:  puts "I have a problem"
debug> n
I have a problem

| Breakpoint: Object#problem_code at bug.rb:3 (9)
| 3:  a = 1 + 2
debug> n

| Breakpoint: Object#problem_code at bug.rb:4 (16)
| 4:  puts "a math problem" unless a == 4
debug> p a = 4
$d0 = 4
debug> n

| Breakpoint: main.__script__ at bug.rb:7 (17)
| 7: problem_code
debug> c

Jak widać, wywołanie p a = 4 w debugerze zmienia wartość zmiennej lokalnej a oraz wpływa na wykonywany program.

: Narzędzia : : Profiler

Tweet at @rubinius on Twitter or email community@rubinius.com. Please report Rubinius issues to our issue tracker.