: Kompilator bajtkodu : : AST

Etap parsowania

This topic has missing or partial documentation. Please help us improve it.

See How-To - Write Documentation

Pierwszym etapem kompilacji jest Ruby Parser. Parser dostaje na wejściu String lub plik z kodem źródłowym i przekazuje AST (Abstract Syntax Tree czyli Drzewo AST) do następnego etapu czyli do generatora.

Sam parser (zwany Melbourne) składa się z części napisanej w C (jest to ten sam parser, który jest używany w MRI Matz Ruby Interpreter - czyli implementacji referencyjnej Ruby napisanej przez Matz’a) oraz z części napisanej w Ruby, która jest odpowiedzialna za utworzenie Drzewa AST w Ruby. Parser w C komunikuje się z Ruby wywołując metodę dla każdego węzła w drzewie AST.

Każda z tych metod posiada sygnaturę zawierającą wszystkie informacje o przetwarzanej właśnie części drzewa. Na przykład jeśli kod zawiera if C-parser wywoła metodę process_if przekazując numer linii, warunek, sekcję kodu jeśli warunek jest spełniony oraz sekcję dla niespełnionego warunku (jeśli taka istnieje).

def process_if(line, cond, body, else_body)
  AST::If.new line, cond, body, else_body
end

Listę wszystkich metod process_ znajdzie w lib/melbourne/processor.rb w kodzie Rubiniusa.

Zauważ, że w wielu przypadkach parser przekazuje wynik wywołania poprzedniej metody process_ jako argument do następnej metody process_. Na przykład true if 1 - parser najpierw wywoła process_lit(line 1) oraz process_true(line). Wywoła również process_nil(line), ponieważ drzewo zawiera nil jako sekcję else. Następnie parser wywoła process_if z tym samym numerem linii, wynikiem wykonania process_lit, wynikiem wykonania process_true oraz wynikiem wykonania process_nil.

Ten proces w sposób rekurencyjny buduje strukturę drzewa, którą Rubinius przekazuje do następnego etapu czyli do generowania.

Pliki

Dostosowanie kompilacji

Istnieją dwa sposoby na dostosowanie tego etapu w procesie kompilacji do własnych potrzeb. Najprostszym sposobem jest utworzenie Transformacji AST.

Oprócz tego, możesz również utworzyć klasę która będzie dziedziczyć z klasy Melbourne processor i zdefiniować własne handlery dla metod process_. To jest zaawansowany temat, który nie został jeszcze udokumentowany.

: Kompilator bajtkodu : : AST

Tweet at @rubinius on Twitter or email community@rubinius.com. Please report Rubinius issues to our issue tracker.