: AST : : Etap kodowania

Etap generowania

This topic has missing or partial documentation. Please help us improve it.

See How-To - Write Documentation

Po utworzeniu Drzewa AST przez parser Melbourne jest ono przekazywane do generatora na wejście.

Etap generowania polega na utworzeniu instancji Rubinius::Generator i wywołaniu na głównym węźle drzewa AST metody, która wygeneruje bajtkod na obiekcie Generator.

Klasa Generator zapewnia mini język DSL (napisany w “czystym” Ruby) służący do generowania bajtkodu Rubiniusa. Generator udostępnia metody, które przekładają się bezpośrednio na instrukcje dla maszyny wirtualnej. Dla przykładu aby utworzyć instrukcję, która przekaże nil na stos możesz wywołać metodę push_nil na instancji Generatora.

Klasa Generator zapewnia również kilka pomocnych metod, które umożliwiają generowanie często występujących układów bajtkodu bez zagłębiania się w szczęgóły implementacji niektórych instrukcji maszyny wirtualnej.

Na przykład, aby wywołać metodę bezpośrednio przy użyciu bajtkodu Rubiniusa musiałbyś utworzyć literał reprezentujący nazwę metody i wywołać send_stack aby wywołać metodę. Dodatkowo jeśli chciałbyś wywołać metodę prywatną najpierw musiałbyś utworzyć bajtkod, który to umożliwi. Jeśli chciałbyś wywołać metodę puts bez argumentów, zezwalając na wywołanie prywatne musiałbyś wywołać:

# tutaj, g jest instancją Generatora
g.allow_private
name = find_literal(:puts)
g.send_stack name, 0

Wykorzystując metodę pomocniczą send, możesz to zrobić prościej:

g.send :puts, 0, true

Generując bajtkod dla Drzewa AST Rubinius wywołuje metodę bytecode na każdym węźle drzewa, przekazując obecną instancję Generatora jako argument. Poniżej metoda bytecode dla węzła if:

def bytecode(g)
  pos(g)

  done = g.new_label
  else_label = g.new_label

  @condition.bytecode(g)
  g.gif else_label

  @body.bytecode(g)
  g.goto done

  else_label.set!
  @else.bytecode(g)

  done.set!
end

Najpierw, metoda bytecode wywołuje metodę pos, która jest zdefiniowana w podstawowej klasie Node. pos wywołuje g.set_line @line. Jest to wykorzystywane przez maszynę wirtualną aby zapewnić informacje odnośnie działającego kodu służące do debuggowania.

Następnie, kod korzysta z metod pomocniczych label klasy Generator. Podstawowy kod Rubiniusa nie ma żadnych struktur sterujących oprócz kilku instrukcji goto (czyste goto, goto_if_true oraz goto_if_false). Możesz używać formy uproszczonej git dla goto_if_true oraz gif dla goto_if_false. W tym przypadku tworzymy dwie etykiety (labels), jedną dla oznaczenia końca warunku if a drugą dla oznaczenia początku bloku else`.

Po utworzeniu tych dwóch etykiet, węzeł if wywołuje metodę bytecode na swoim węźle warunku (@condition), przekazując aktualną instancję generatora jako argument. To wywołanie spowoduje utworzenie bajtkodu dla warunku.

Ten proces powinien umieścić wartość wykonania warunku na stosie, więc węzeł if tworzy instrukcję goto_if_false, która spowoduje przeskok do else_label jeśli warunek nie został spełniony. Następnie używamy podobnego wzorca co poprzednio - generator wywołuje metodę bytecode na węźle @body, co powoduje utworzenie bajtkodu dla @body. Po tym następuje umieszczenie bezwarunkowego goto, które przenosi wykonywanie programu na koniec bajtkodu całej instrukcji if.

Następnie, umieszczamy oznaczenie else_label. Dzięki rozdzieleniu tworzenia oznaczenia od jego użycia możemy przekazać to oznaczenie do goto zanim go wykorzystamy do oznaczenia lokalizacji. To bardzo ważna możliwość, która ma podstawowe znaczenie dla wielu struktur kontrolnych.

Następnie prosimy węzeł @else o jego bajtkod oraz oznaczamy lokalizację done.

Ten proces wykonuje się rekurencyjnie począwszy od głównego węzła drzewa, poprzez wszystkie węzły. Wynikiem tego jest utworzenie w obiekcie Generator bajtkodu reprezentującego całe drzewo.

Dobrym miejscem do sprawdzenia definicji wszystkich węzłow AST i ich bajtkodu jest katalog lib/compiler/ast. Znajdziesz tam również dobre, praktyczne przykłady wykorzystania API Generatora.

Po utworzeniu całego bajtkodu dla AST, Generator wywołuje następny etap czyli kodowanie.

Pliki

Dostosowanie generowania

Naprostszym sposobem zmiany działania generatora jest utworzenie dodatkowych metod które będą korzystać z podstawowych metod dostarczanych przez klasę Generator.

Oprócz tego możesz zmienić klasę Generatora, która jest używana w procesie kompilacji. Aby dowiedzieć się więcej o dostosowywaniu poszczególnych etapów kompilacji do swoich potrzeb przeczytaj Modyfikacja procesu kompilacji.

: AST : : Etap kodowania

Tweet at @rubinius on Twitter or email community@rubinius.com. Please report Rubinius issues to our issue tracker.